Регистрација на гаранција за производот

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

Доколку сте купиле производ без директен договор или договор со продавач на Ricoh, Ве молиме пополнете и во рок од 30 дена од купувањето испратете го образецот Регистрација на гаранцијата за производот. 


Нашата политика во Ricoh е да ја почитуваме вашата приватност. Информациите што ќе ги дадете ќе се користат само во Ricoh и во неговите подружници и овлатени партнери (и/или од страна на агенции во име на овие субјекти) со цел да ви обезбедат што е можно подобра услуга. Погледнете ја нашата Политика за приватност.

Page Top

Поддршка и гаранција на Ricoh
nfo.mk@s1see.com

Повикај
+389 2 3215 473Fax:

PUR url
http://mk.s1see.com/kontakt/

Page Top

Page Top